Изборник Затворити

Основна делатност друштва :

  • Изградња хидротехничких објеката
  • Изградња, реконструкција и одржавање водних објеката за заштиту од штетног дејства вода и хидромелирационих објеката
  • Организовање и спровођење одбране од поплава
  • Одвођење сувишних вода и организовање одбране од унутрашњих вода на
    мелирационом подручју

Планско водопривредно подручје „Дунав“, у садашњим границама се простире на територији општине Бач, бачком делу територије општине Бачка Паланка, на већим деловима општина Бачки Петровац и Оџаци и на врло малим деловима општина Апатин, Кула, Врбас и Нови Сад. Границе мелиорационог подручја су: природна граница подручја, у правцу запад-југ, је лева обала реке Дунав од Богојева до Бегеча, у дужини од 98,2 км, са 91,42 км одбрамбеног насипа, са севера ОКМ од преводнице Српски Милетић преко Каравукова, Савиног Села, до иза Бачког Петровца, а источна граница се приближно у правцу север-југ спушта до Дунава код Бегеча. На овом подручју су 23 хидромелиорациона слива за одводњавање са око 1370 км каналске мреже и око 1370 ком водопривредних објеката на њима. Ту су и 9 црпних станица капацитета око 26 м3/сец.
Укупна површина подручја је око 136.000 ха.